Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Kundundersökning, NKI

Kundundersökning är verktyget som tar tempen på er kundrelation. Nöjda kunder är ett hygienkrav i varje verksamhet och daglig kontakt med kunden är självklart basen i utveckling av kundrelationen. En väl genomtänkt kundmätning är dock ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer. Oavsett om det viktigaste är att fånga negativa avvikelser i nära anslutning till leverans eller att få en djupare förståelse för kundernas syn på er ur ett utvecklingsperspektiv har Prifloat ett väl beprövat koncept.

Att fånga kundernas åsikter för att åtgärda negativa avvikelser och utvecklas

Vår modell för kundmätning fångar frågor som har stark påverkan på nöjdhet och lojalitet. Frågor skapas även utifrån er verksamhets behov för att fånga essensen oavsett om det är på operativ eller strategisk nivå. Dessa frågor kan exempelvis omfatta rangordning av faktorer som är viktigast vid val av leverantör eller fånga in kundernas behov av nya produkter och tjänster i ett framtidsperspektiv.

Fånga drivkrafter för nöjdhet och lojalitet med hjälp av Prifloats modell för kundmätning

Att fånga åsikter med hjälp av den bästa metoden utifrån kundens perspektiv

Prifloat har erfarenhet av en rad olika metoder för att samla in kundernas åsikter, där de vanligaste är via e-post eller personlig intervju. E-post ger bl.a. fördelen av automatiska påminnelser och möjligheten till direkt feedback, exempelvis direkt återkoppling till ansvarig om kunden är missnöjd eller vill ha mer information om produkter och tjänster. Personliga intervjuer används vanligtvis för att uppnå en fördjupad dialog med nyckelkunder, antingen via telefon eller på plats ute hos kunden. Enklare telefonintervjuer kan även användas då e-post inte är ett alternativ.

Att förstå vad som driver nöjdhet och lojalitet

En kartläggning av era styrkor och svagheter och vad som bedöms som viktigast för att uppfylla kundernas behov, insikter om vad som är viktigast att förbättra i syfte att skapa ökad kundnytta samt kännedom om områden som har en positiv påverkan på nöjdheten och därmed är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå en givande kund-leverantörsrelation.

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av kundmätningens resultat stöder vi er vidare genom att förankra resultatet i organisationen hos chefer och medarbetare. Vidare leder vi workshops för att ta fram fokusområden för vidare utveckling samt ta fram prioriterade förbättringsåtgärder samt workshops för att sätta mål baserat på mätningens resultat, utifrån nyckeltal följa upp och verifiera att utvecklingen går åt rätt håll.

En kundmätning ger verksamheten:

En metod för att fånga drivkrafter för nöjdhet och lojalitet

Ett stöd för att utveckla relationen kund-leverantör

En bas för att bedriva aktivt förbättringsarbete

Ett arbetssätt som lyfter fram framgångsfaktorer

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se
Mats Högberg

Östberg Group

”Vi har tillsammans med ett väldigt seriöst och kunnigt undersökningsföretag genomfört en nollmätning som har stort värde för oss, det är den stora nyttan”

Mats Högberg, Global Marketing Manager Östberg Group

Läs mer