Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Byggprocessmätning™

En bra projektledning skapar framgång, engagemang, arbetsglädje och motivation. Att driva förbättringsarbete med Byggprocessmätning™ handlar om att säkerställa projektets funktion och framgång genom att samla in och ta vara på alla inblandade parters åsikter och upplevelse av projektets olika delar.

Att följa upp projektets kvalitet genom mätning

Byggprocessmätning™ utgör en plattform för faktabaserat förbättringsarbete där uppföljning och benchmarking är viktiga faktorer, exempelvis i partnering- och samverkansprojekt. Syftet är att stimulera en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi i projekten. Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell. Modellen har en förklaringsgrad på 75 % vilket innebär att modellen till ungefär 75 % kan förklara variationerna i hur väl ett projekt upplevs fungera.

Effektivisera förbättringsarbetet och få en jämförelse med branschen med hjälp av konceptet Byggprocessmätning™

Att involvera projektmedarbetare i förbättringsarbetet

Byggprocessmätning™ bygger på att mätning sker löpande och att samtliga projektmedarbetare deltar, oavsett roll eller organisationstillhörighet. Detta stimulerar bland annat till högre grad av samverkan, kommunikation, engagemang och vilja att förbättra. Resultatet ger en gemensam bild av projektets funktion och kvalitet och utgör en utmärkt grund i förbättringsarbetet.

Att få samsyn genom workshops

Med utgångspunkt i kvalitetsmätningens resultat leder Prifloats konsulter workshops där projektets styrkor, svagheter, lärdomar och erfarenheter skapar medvetenhet och insikter om projektets förbättringsmöjligheter. En workshop ger er bland annat samsyn om nuläge och målbild, framtagning av fokusområden och förbättringsaktiviteter, avstämning av nuläge mot projektets mål samt framtagning av delmål för att uppnå långsiktiga projektmål.

Byggprocessmätning™ ger projektet:

En metod för att kvalitetssäkra projektets funktion

En bas för att bedriva ett aktivt förbättringsarbete

Ett arbetssätt där skapade förbättringsaktiviteter baseras på fakta

Ett arbetssätt som lyfter fram framgångsfaktorer

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se

Trafikverket, Anläggningsprojekt

”Vi ser det här som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare”

Bengt Högberg, Projektledare Trafikverket Marieholmsförbindelsen

Läs mer