Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

PQi-mätning i byggprojekt

Prifloats arbete med att leda förbättringsarbete i byggprojekt utgår från PQi, Project Quality Index, ett verktyg för faktabaserat förbättringsarbete där uppföljning och benchmarking är viktiga faktorer. Utifrån underlaget leder vi bl.a. workshops för att skapa samsyn kring vad som krävs och vad som är prioriterat att förbättra för att uppnå målen.

 

Att följa upp projektkvalitet genom kvalitetsmätning

En bra projektledning skapar framgång, engagemang, arbetsglädje och motivation. Att driva förbättringsarbete med PQi som grund handlar bl.a. om att säkerställa projektets funktion och framgång genom att involvera och ta vara på alla inblandade parters åsikter och upplevelse av projektets olika delar, såsom väl fungerade processer och arbetssätt.

Att använda PQi som nyckeltal

PQi utgör ett mått på projektkvalitet och återger tillsammans med nyckeltal kopplat till exempelvis tid och kostnad en helhetsbild av nuläget. Med information om var projektet befinner sig och vad som driver ett lyckat projekt är PQi ett kraftfullt verktyg för att prioritera rätt och bedriva ett aktivt förbättringsarbete för att nå uppsatta mål.

Att inte bara fokusera på det uppenbara

PQi är uppbyggt av 15-tal olika områden som är av stor betydelse för god projektfunktion. Genom PQi-mätning säkerställs projektkvaliteten och underliggande faktorer som orsakar kvalitetsbrister kartläggs. Underlaget utgör grunden för analys avseende projektets styrkor och svagheter där styrkor används som positiv återkoppling och svagheterna tas hand om i förbättringsarbetet.

Att få samsyn genom workshops

Med utgångspunkt i PQi-mätningens resultat leder Prifloats konsulter workshops där projektets styrkor, svagheter, lärdomar och erfarenheter skapar medvetenhet och insikter om projektets förbättringsmöjligheter. En workshop ger er bland annat samsyn om nuläge, framtagning av fokusområden och förbättringsaktiviteter, avstämning av nuläge mot projektets mål samt framtagning av delmål för att uppnå långsiktiga projektmål.

PQi - branschstandard för kvalitetsutveckling

PQi utgör branschstandard för mätning av byggprojekt och kartlägger underliggande faktorer till kvalitetsbrister. Ett enhetligt sätt att mäta projekt möjliggör bl.a. benchmarking och erfarenhetsutbyte.

PQi är ett övergripande nyckeltal som beskriver hur väl projekt och projektverksamheter fungerar. Nyckeltal finns även för verksamhetsnära områden såsom exempelvis kommunikation, samverkan, leveranser och innovation.

PQi-modellen förklarar till ca 60% orsakerna till variationerna i projektkvaliteten. Genom att identifiera projektens styrkor och svagheter skapas ett underlag för att bedriva faktabaserat förbättringsarbete.

PQi-mätningen ger underlag för att bedriva förbättringsarbete i projekten och även för varje verksamhet att identifiera sina förbättringsområden som organisation.

Projekt och projektportföljer jämförs med branschen genom att kvalitetsklassas mot branschens Best Practice.

PQi utgör en utmärkt plattform i partnering- och samverkansprojekt där kontinuerlig uppföljning och målstyrning mot gemensamt uppsatta mål är viktiga faktorer.

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se