Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Strategiska, taktiska och verksamhetsnära mål

Att sätta mål på olika nivåer i verksamheten utgör en bas i målstyrda verksamheter och är i allra högsta grad en central utgångspunkt i ett strukturerat förbättringsarbete. En målstyrningsmodell ger en bild av sambandet mellan mål, nyckeltal och arbetssätt.

Prifloat genomför kundanpassade uppdrag där organisationens framtagna mål blir utgångsläget för att skapa en modell för strukturellt arbetssätt för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete. Med ett holistiskt arbetssätt som utgår från strategier samt en faktabaserad grund i nyckeltal skapas en modell som är nedbrytbar ända ner i linjen eller projektet för att koppla samman förbättringsarbetets olika delar.

Exempel på våra tjänster inom området:

Framtagning av strategiska, taktiska och verksamhetsnära mål med utgångspunkt från övergripande strategier för att koppla samman med det operativa förbättringsarbetet

Framtagning av ett strukturerat arbetssätt för att sätta, styra mot och följa upp relevanta mål som bidrar till verksamhetens övergripande mål med hjälp av en målstyrningsmodell

Framtagning av stöd och arbetssätt för lokalt förbättringsarbete som förenklar ett enhetligt förbättringsarbete

Framtagning av stöd och arbetssätt för tvärfunktionellt förbättringsarbete som lyfter och förädlar komplexa förbättringsbehov till en övergripande nivå

Kontaktperson