Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Workshops kring mål, förbättring och erfarenheter

Workshops är ett bra sätt att skapa förändring genom ett effektivt förbättringsarbete. Med gemensam grund säkerställs att rätt stöd ges till verksamheten vilket ger förutsättningar att nå uppsatta mål. Att driva ett förbättringsarbete handlar dessutom i mångt och mycket om att skapa en medvetenhet och samsyn kring nödvändig förändring bland inblandade personer.

Prifloats arbetssätt bygger på att samla hela organisationens kunskap, från ledning till den operativa verksamheten, samt att involvera människan för att fånga drivkraften i både individens och gruppens styrka att vilja utvecklas. Vi agerar utifrån ett helhetsperspektiv där det dagliga förbättringsarbetet kopplas samman med verksamhetens mål och strategier genom att bidra med strategisk rådgivning såväl som operativt verksamhetsstöd.

Målworkshop

Workshopen leds av Prifloats konsult med fokus på att utifrån projektets förutsättningar gällande exempelvis tid, kostnad och kvalitet sätta gemensamma mål för projektet. Ett måldokument upprättas där gruppen beskriver målarbetet och hur måluppfyllelse ska ske. Måldokumentet bör innehålla såväl hårda data som mjuka värden som gruppen vill arbeta med och följa upp. Vilka typer av mått och nyckeltal som ska följas upp samt hur ofta uppföljning ska ske definieras tillsammans med uppsatta målvärden.

Förbättringsworkshop

Workshopen leds av Prifloats konsult med fokus på att identifiera styrkor och eventuella förbättringsområden och skapa fokusområden för ett fortsatt förbättringsarbete i projektet. Genom analys och reflektion skapas samsyn kring projektets framgångsfaktorer och förbättringsområden och därefter definieras förbättringsaktiviteter. De förbättringsaktiviteter som gruppen kommer fram till tilldelas ansvariga och dokumenteras och blir därigenom uppföljningsbara. I workshopen bör representanter i ledande befattningar från samtliga parter i projektet delta.

Erfarenhetsworkshop

Workshopen leds av Prifloats konsult med fokus på att identifiera erfarenheter och lärdomar baserat på styrkor och svagheter. Erfarenheterna sammanställs och dokumenteras i ett Erfarenhetsdokument för återföring inom projektet och organisationen. Innan övergång till nytt projektskede inom projektet rekommenderar vi att en erfarenhetsworkshop genomförs. I workshopen bör representanter i ledande befattningar samt andra nyckelpersoner från samtliga parter i projektet delta.

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se