Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Nyckeltal och beslutsstöd

Nyckeltal och beslutsstöd är grundläggande delar i ett kvalitetsarbete. Ett nyckeltal påvisar inte bara om något är bra eller dåligt utan också om det är centralt för verksamheten och utgör en vägvisare mot uppsatta mål. Rätt konstruerade nyckeltal hjälper verksamheter att styra, skapa röd tråd och kommunicera beteenden som samspelar med verksamhetens mål och strategier.

Med hjälp av relevanta nyckeltal, både hårda och mjuka som är brytbara på olika nivåer i verksamheten samt stabila över tid, beskrivs verksamhetens utgångsläge. De hårda beskriver nuläget och de mjuka ger en viktig förklaring till varför det finns styrkor eller brister i verksamheten. Samma nyckeltal används för att sätta mål för framtiden och få löpande verifiering av att utvecklingen går åt rätt håll samt identifiera prioriterade förbättringsområden.

Exempel på våra tjänster inom området:

Framtagning av nyckeltal utifrån verksamhetens mål och strategier

Insamling av data, analys och rapportering av målgruppsanpassad information

Visualisering av information med hjälp av beslutsstöd (Power BI)

Framtagning av instruktioner som förenklar ett effektivt och enhetligt arbetssätt

Kontakt

Trafikverket, Beslutsstöd BI

"Vi har skapat en gemensam plattform där beställare och entreprenör kan fatta beslut och prioritera tillsammans"

Läs mer