Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Medarbetarundersökning, NMI

Medarbetarundersökning (Nöjd Medarbetarindex, NMI) är viktig i tider då konkurrensen om den bästa arbetskraften är hård. För många organisationer är det en avgörande faktor att vara en attraktiv arbetsgivare. En väl genomtänkt medarbetarmätning är ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer. Väsentliga delar för att skapa motivation och arbeta effektivt tillsammans är exempelvis att ha insikt i hur väl medarbetarna har kännedom om och stöder gemensamma mål och strategier.

Att anpassa mätningen men även jämföra med andra

Vår modell för medarbetarmätning fångar frågor som har starkast påverkan på medarbetarnas nöjdhet. Utöver dessa skapas anpassade frågor utifrån verksamhetens behov. Dessa kan exempelvis omfatta frågor om värderingar och kärnvärden, kundfokus och marknadskännedom, speciella fokusområden för utveckling och förbättring, exempelvis kommunikation, medarbetarskap etc. Jämförelse med referensdata är möjligt för Nöjdhet NMI, Nöjd Medarbetar Index, Lojalitet- och rekommendation NPS, Net Promoter Score, Delindex för mätningens områden, exempelvis Ledarskapsindex, Frågor som har stark påverkan på nöjdheten.

Fånga drivkrafter för nöjdhet och motivation med hjälp av Prifloats modell för medarbetarmätning

Att fånga organisationens åsikter för att utvecklas

Vår modell för medarbetarmätning fångar frågor som har starkast påverkan på medarbetarnas nöjdhet. Vi har samlat dessa inom områdena Arbetsmiljö, Ledarskap, Trivsel, Personlig Utveckling, Involvering, Varumärke och Image. Utöver dessa skapas anpassade frågor utifrån verksamhetens behov såsom exempelvis Värderingar och kärnvärden, Kundfokus och marknadskännedom samt speciella fokusområden för utveckling och förbättring, exempelvis kommunikation, medarbetarskap etc.

Att förstå vad som driver nöjdhet och motivation

En analys av mätningens resultat kommer att bl.a. att ge er en kartläggning av organisationens styrkor och svagheter, insikter om vad som är viktigast att förbättra, kännedom om frågor som har en positiv påverkan på nöjdheten. Med denna bild över vad som är viktigt, vad som motiverar, vad som skapar engagemang och trivsel etc. kan verksamhetens förbättringsaktiviteter styras på ett resultatdrivet sätt.

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av mätningens resultat stöder vi er vidare med att förankra resultatet i organisationen hos chefer eller medarbetare. Vidare leder vi workshops för att ta fram fokusområden för vidare utveckling samt sätta mål baserat på mätningens resultat.

En medarbetarmätning ger er:

En metod för att fånga drivkrafter för medarbetarnöjdhet

En bas för att bedriva ett aktivt HR-arbete

Ett arbetssätt som lyfter fram framgångsfaktorer

Ett stöd för att utveckla relationen medarbetare-chef

Kontakt

Archus

”Samarbetet med Prifloat har fungerat väldigt bra”

Maria Urbanek, byggnadsingenjör och skyddsombud

Läs mer