Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Archus

Regelbunden medarbetarenkät hjälper Archus att jämföra resultaten och förbättra verksamheten från år till år

Archus är en nytänkande, engagerad rådgivare och utvecklingspartner inom samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, projektutveckling, arkitektur och design.

Den samhällsutvecklande koncernen har tre bolag som hjälper fastighetsägare och byggherrar hela vägen från vision till uppförande av fastigheter. Archus Arkitektur består av arkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter och inredare, som skapar arkitektur. Archus Development arbetar med fastighets- och affärsutveckling, genom att driva fram projekt från idé till färdig byggrätt. Archus Partner agerar som fristående byggherreombud och gör allt från rådgivning till att genomföra hela projekt och ta ansvar för att det blir utfört korrekt.

Med över 30 års erfarenhet har Archus idag cirka 80 medarbetare från många kulturer och ett 20-tal länder, och driver sin verksamhet i hela Sverige.

Behov

Maria Urbanek är byggnadsingenjör och skyddsombud och har ansvarat för medarbetarundersökningar i flera år. Hon ger några exempel på hur Archus har satt sina spår i samhället.
– Vi märker att det är mycket fokus på miljö och hållbarhet nu. Vattenfalls nya huvudkontor blev väldigt bra ur energisynpunkt, med lågt uppvärmningsbehov. Vi har också ritat The Winery Hotel vid Järva krog, PEABs nya huvudkontor i Solna och Lidls nya huvudkontor i Barkarby stad som exempel. Nu hösten 2019 håller vi på med ett stort projekt där alla delar i koncernen är involverade.
Med kontor på flera olika platser i Sverige finns ett behov av att samla ihop och jämföra resultaten från enkäten år från år, för att kunna göra ständiga förbättringar.
– Undersökningen har flera syften, dels är den ett sätt för medarbetarna att kunna göra sin röst hörd, att anonymt kunna svara på frågor om hur man tycker att det fungerar på våra olika kontor. Ett annat syfte är att undersökningen blir en temperaturmätning på vad vi behöver se över, vad vi behöver förbättra och vad vi behöver åtgärda för att arbetsplatsen ska bli mer trivsam och för att medarbetarna ska trivas bättre.
I enkäten finns olika kapitel som berör olika ämnen, exempelvis trivsel, arbetsklimat och arbetsbelastning. Det finns dessutom ett kapitel som berör trakasserier och jämställdhet.
– De frågorna ger svar på om medarbetarna känner sig lika behandlade oavsett religion och liknande. Har det inte kommit fram tidigare så har medarbetarna chans att föra fram det i enkäten, om någon känner sig utsatt på något sätt.

Lösning

Tidigare gjorde Archus egna medarbetarundersökningar, berättar Maria, men efter ett tips från en kollega valde man att samarbeta med Prifloat Consulting AB under 2018 och 2019. Undersökningen planeras att göras en gång per år.
– Inför varje omgång ser vi över frågorna utifrån tidigare svar, tillsammans med kontorscheferna, och diskuterar med Prifloat och får råd om hur frågorna kan bli rakare och mer begripliga. Prifloat får sedan en mejllista till våra medarbetare, de gör utskicket och tar emot alla svar och sammanställer resultatet. De skickar sedan redovisningen till oss på ett överenskommet sätt så att vi kan jämföra med tidigare år. Genom att ha samma frågeställningar och se olika utfall kan vi mäta förändringarna, så det är jättebra.

Resultat

Archus verksamheter finns geografiskt på olika platser i Sverige, med flest medarbetare i Västerås och minst i Borlänge. Redovisningen av resultaten är därför uppdelad på både bolag och kontor så att förbättringsåtgärder kan sättas in på rätt plats.
– Själva utförandet har definitivt blivit en skillnad när Prifloat har utfört undersökningen, dels för att vi har kunnat bolla frågeställningar och de har kommit med förslag och input som har varit av värde. Sedan att de också har utfört utskicken, insamlingen av svaren, och även sammanställt resultaten och redovisat på olika vis som vi har kommit fram till. Tidigare har vi gjort allt detta manuellt och det har tagit mycket tid. Med Prifloat är det mycket smidigare, så vi är jättenöjda.

Fakta

Modell och upplägg som används av Archus är ett koncept för organisationer som har behov av ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer och även förstärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare.

Mätningen utgår från vår grundmetodik för att möjliggöra jämförelse, som sedan kompletteras med innehåll utifrån verksamhetens behov.

Frågeställningarna kopplas till områdena Arbetsmiljö, Ledarskap, Trivsel, Personlig Utveckling, Involvering, Varumärke och Image. Frågeställningarna är framtagna baserat på att de har stark påverkan på medarbetarnöjdheten.

Jämförelse med referensdata är möjligt för Nöjdhet NMI (Nöjd Medarbetar Index), Lojalitet- och rekommendation NPS (Net Promoter Score) samt delindex för mätningens områden, exempelvis Ledarskapsindex.

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se