Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Trafikverket, Beslutsstöd BI

Visuellt och transparent beslutsstöd ger förbättrade möjligheter till rätt beslut för effektivare järnvägsunderhåll.

Det svenska järnvägsnätet kan ses som en sammanhängande anläggning, där plankorsningar, informationsteknik, växlar och räls är exempel på olika delar och individer. Underhållet är fördelat på drygt 30 så kallade underhållskontrakt som utförs av olika entreprenörer. Med hjälp av ett Business Intelligence-verktyg har Prifloat skapat ett visuellt beslutsstöd som hjälper Trafikverket och entreprenaderna att samverka och fokusera på underhållet av de anläggningsdelar som riskerar att störa trafiken mest.

Behov

Tobias Wallertz är verksamhetskonsult och har varit delaktig i Prifloats team som har utvecklat lösningen för beslutsstödet. Han förklarar tankarna med projektet.

– Vid all samverkan är det viktigt att kunna sätta verksamhetsnära och gemensamma mål och kunna ta rätt beslut samt ha en tydlig uppföljning. Vi har träffat både beställare och entreprenörer, tagit reda på deras behov och därefter skapat ett beslutsstöd utifrån dessa önskemål. Entreprenörerna gör ett gediget jobb med att samla in data ute i anläggningarna relaterat till just underhåll. Det vi har nyttjat är ett Business Intelligence-verktyg där man kan sammanföra olika datakällor som gör det möjligt att fatta bättre beslut.

Trafikverket har begränsade resurser och har därför behov av att kunna prioritera underhållet rätt. Tidigare har det funnits olika typer av rapporter som skickats till båda parter, men de har kunnat tolkas olika vilket har skapat osäkerhet om vad som ligger till grund för deras beslut och prioriteringar.

– Det är många som arbetar i anläggningen med det övergripande målet att förbättra tillgängligheten för trafik. Men det kan vara svårt för varje enskild medarbetare att veta vilken del man har i det hela. Vi såg att det fanns ett behov av ett beslutsstöd som möjliggör snabba och bra beslut som hänger ihop från operativ nivå upp till nationell nivå och grundar sig på verksamhetsnära data, berättar Tobias Wallertz.

Underhållet i anläggningarna påverkas av årstiderna och det fanns därför ett behov av att enkelt kunna förebygga med hjälp av historiska data fördelat per månad. Det är viktigt att kunna sätta relevanta och specifika mål för varje anläggningsdel och följa utvecklingen jämfört med det historiska snittet för att gå från avhjälpande till förebyggande underhåll.

Lösning

Lösningen bygger på att nyttja informationen som redan finns i Trafikverkets system och presentera den på ett smidigare och mer visuellt sätt än tidigare. Den samlade informationen motsvarar miljontals rader i Excel, vilket inte går att hantera i enkla system.

– Vi valde att skapa ett beslutstöd baserat på Microsoft Power BI och nyckeln till det hela är hur vi har komponerat och hanterat informationen. Vi började med att kvalitetssäkra all data med statistiska metoder, lämpliga avgränsningar och urval. Det finns ofta kvalitetsbrister i inrapporterad data och tar man inte bort dem kan analyserna bli missvisande.

Verktyget är visuellt och väldigt enkelt att arbeta i och ger snabb tillgång till en stor mängd information. Via knapptryckningar tar sig användarna djupare i strukturen, beroende på vilket syfte man har och vilket teknikområde man arbetar inom.

Resultat

Resultatet är ett verktyg som både beställare och entreprenör har nytta av. Det sparar både tid, pengar och främjar samverkan. Båda parter är väldigt positiva till det framtagna beslutsstödet och efterfrågan ute i verksamheten är stor.

– Vi har skapat en gemensam plattform där beställare och entreprenör kan fatta beslut och prioritera tillsammans. Tillgängligheten är hög, det går snabbt att sätta sig in i arbetet och med hjälp av klickbara, interaktiva rapporter gräva sig nedåt i verktyget och hitta informationen som man behöver. Och användarna behöver inte vara experter för att göra analyser, konstaterar Tobias Wallertz.

– Det intressanta är att varje underhållskontrakt får möjlighet att utforska sin egen data i kombination med sin specifika verksamhetskompetens. På nationell nivå har man tillgång till all information och kan följa utvecklingen oavsett område. Man kan sätta mål, följa upp förbättringsarbetet och se sannolik utvecklingen över tid. Det är styrkan i det, att allt hänger ihop.

– Vid utvärderingar under projektets gång har både Trafikverket och entreprenörerna upplevt stödet från Prifloat som väldigt positivt. De har insett nyttan med verktyget och att det främjar samverkan med en gemensam plattform. Det är väldigt kul, summerar Tobias Wallertz.

Kontakt