Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen
Fiskarhedenvillan Mareld

Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan stärker sitt varumärke genom ökad kundkännedom

Fiskarhedenvillan har stadigt vuxit de senaste åren och är nu en av de ledande aktörerna på marknaden. De levererar ca 600 hus årligen, har idag över 120 anställda och samarbetar med många välkända och respekterade leverantörer och entreprenörer över hela Sverige. De säljer även hus i framförallt Norge, men även i Danmark och i Finland.

Behov

Fiskarhedenvillans vision är att de ska vara en väletablerad husleverantör i Norden med marknadens mest nöjda kunder. För att uppnå detta krävs bland annat kontroll över hur deras leverans uppfattas löpande, för att kunna styra insatser som påverkar kundnöjdhet och varumärke.

Lösning

Prifloat har seden 2012 hjälpt Fiskarhedenvillan att fånga upp kundernas omdömen och åsikter under pågående byggnation och därmed kunnat bygga sitt varumärke med större kontroll. Kunderna får svara på hur de tycker byggprocessen fungerar i de olika stegen och hur nöjda de är med den. Per Elofsson, Försäljningschef i Sverige säger att säljavdelningen har stort värde i mätningarna då de kan direkt gå in och kartlägga hos en säljare ett mönster som sedan fungerar som ett underlag i deras dialog. Utifrån detta underlag upprättas en handlingsplan med åtgärder mot kunder som behöver följas upp.
– Säljaren blir mera medveten om ”läget” under processens gång och kan agera på ett positivt sätt och lösa eventuella brister i processen i ett tidigt skede. Det ökar också säljarens servicenivå genom att inte göra om samma misstag framöver, säger Per.
Varumärket mäts i tre dimensioner, Flexibilitet, Kvalitet och Prisvärdhet något som Fiskarhedenvillan förknippas starkt med. Kunderna besvarar enkäten vid tre tillfällen, vid kontraktstecknandet, huvudleveransen och vid inflyttning. Det här ger en unik möjlighet att studera hur kundernas uppfattning om varumärket utvecklas under sälj- och leveransprocessen.
– Genom att systematiskt stämma av vad våra kunder tycker om oss så har vi bra underlag för vårt förbättringsarbete, säger Gunnar Jönsson, Vd på Fiskarhedenvillan och tycker att samarbetet med Prifloat är en självklar del av deras arbete med ständiga förbättringar.
Det är inte bara kunderna som tillfrågas utan samarbetspartners och säljare får även komma till tals och ge sin uppfattning om processen. Sammantaget levererar dessa tre grupper viktig och värdefull information som gett Fiskarhedenvillan goda förutsättningar att bedriva förbättringsarbete och öka nöjdheten hos sina kunder.

Resultat

–Prifloat har gett oss bra och professionell hjälp med insamling, sammanställning och analys av data och dessutom hjälpt till med att ta fram rutiner för hur vi kan använda skräddarsydda rapporter för våra olika avdelningar. Detta har lett till ett ökat engagemang för vårt förbättringsarbete bland vår personal och därför rekommenderar vi gärna Prifloat som leverantör, avslutar Gunnar.

Fakta

Modell och arbetssätt som används av Fiskarhedenvillan är ett koncept för organisationer som har behov att löpande följa upp kundupplevd kvalitet på levererade varor och tjänster.

Insamlad information används på olika nivåer i organisationen.

Avvikelser i leveransprocessen fångas upp i ett tidigt skede då situationen fortfarande går att påverka.

På övergripande nivå hanteras uppföljning av kundnöjdhet, varumärkets styrka, formulering av mål etc. som ger riktning och stöd till förbättringsarbetet.

Kontakt